Kasutustingimused

Neid tingimusi muudeti viimati 7. aprillil 2021.

Seda veebisaiti haldab Merck Sharp & Dohme OÜ (registrikood 11019965), kes on Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA tütarettevõtja („MSD“), ja see on mõeldud kasutamiseks Eesti residentidele, kes on 18-aastased või vanemad.

Seda veebisaiti kasutades nõustute, et teile kohalduvad sellel lehel olevad kasutustingimused („kasutustingimused“) ja te nõustute neid täitma. MSD jätab endale õiguse kasutustingimusi aeg-ajalt vastavalt vajadusele muuta ja esitab sellel lehel teate nende muudatuste kohta, sealhulgas kuupäeva, millal need jõustuvad. See leht on igal ajal ligipääsetav lingi „Kasutustingimused“ kaudu, mis asub iga selle veebisaidi lehe allservas.

Sellel veebisaidil leiduvat teavet ei tohi tõlgendada kui nõuannet või soovitust teie enda või teiste inimeste tervist puudutavate otsuste langetamiseks või tegevuste tegemiseks. Kui te olete patsient, peate tervist puudutavates küsimustes või enne raviotsuse tegemist nõu pidama arsti või mõne muu kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga. Kui te olete arst või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja, siis pidage silmas, et käesoleval veebisaidil toodud teave ei ole mõeldud asendama teie enda meditsiinilist hinnangut, mida on tarvis rakendada sellel veebisaidil toodud teabe hindamiseks.

Kuigi MSD on teinud mõistlikke pingutusi, et sellel veebisaidil toodud teave oleks täpne, terviklik ja ajakohane, siis loobub MSD selgesõnaliselt sellise teabe täpsuse, terviklikkuse ja ajakohasuse garanteerimisest ja kinnitamisest. SELLEL VEEBISAIDIL OLEV TEAVE ON ESITATUD „NAGU ON“ ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, MUU HULGAS KAUDSETE GARANTIIDETA KAUBANDUSLIKU KVALITEEDI KOHTA, SOBIVUSE KOHTA MINGI KINDLA EESMÄRGI JAOKS JA RIKKUMISTE PUUDUMISE KOHTA.

MSD võib sellel veebisaidil koguda teie isikuandmeid läbi registreerumisprotsessi või muul viisil. Palun vaadake MSD ülemaailmseid interneti privaatsustingimusi , et teada saada, kuidas kaitseme teie isikuandmeid, ning MSD ülemaailmseid elektroonilise jälgimise tegevuspõhimõtteid selle kohta, milliseid küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid meie veebisaidid, veebirakendused ja muud sidusteenused kasutavad ja kuidas saate küpsiseid oma arvutis või mobiilseadmes kontrollida. Teie vastutate oma isikuandmete õigsuse eest, mida MSD-le selle veebisaidi kaudu annate.

Kui välja arvata meie privaatsusteatega kaetud teave, läheb kogu teabevahetus ja materjalid, mille te veebisaidile või läbi veebisaidi edastate, sealhulgas andmed, kommentaarid, küsimused, ettepanekud, ideed, käsitlused, oskusteave, tehnoloogiad jms, MSD omandisse (sellise teabe intellektuaalomandi õigused antakse üle ja litsentsitakse MSD-le suurimas võimalikus kohalduva õiguse alusel lubatud ulatuses). MSD võib sellist teabevahetust ja materjale ilma mis tahes piiranguteta vabalt kasutada, avaldada, taasluua ja turustada.

Käesolev veebisait võib anda teile teavet kolmandatelt osapooltelt või läbi linkide teistele veebisaitidele. Sedalaadi teavitused ja lingid on leitavad kogu veebisaidi ulatuses. MSD ei kontrolli kolmandate osapoolte poolt pakutavat teavet ja nende teiste veebisaitide sisu, millele lingid suunavad, ega ole selle eest vastutav.

See veebisait võib sisaldada „tulevikku suunatud avaldusi“ USA 1995. a eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse safe harbor sätete tähenduses. MSD ei võta kohustust ühtegi tulevikku suunatud avaldust avalikult ajakohastada, ükskõik kas tegemist on uue teabega, tulevaste sündmustega või muuga. Täiendavad asjaolud, mis võivad põhjustada tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatust, on leitavad MSD emaettevõtete viimasest majandusaasta aruandest vormil 10-K ja teistest dokumentidest, mis on esitatud väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja on kättesaadavad aadressil www.sec.gov.

Kõik sellel veebisaidil esinevad kaubamärgid, logod, kujundused, reklaamlaused ja tootekujundused, olenemata sellest, kas need kuvatakse suures kirjas, kursiivis, kaubamärgi sümboliga või mitte, kuuluvad MSD-le või teistele MSD grupi ühingutele või kasutatakse neid litsentsi alusel. See veebisait võib sisaldada ka MSD-le ja/või teistele isikutele kuuluvaid patente, ärisaladuse alla kuuluvat teavet, tehnoloogiaid, tooteid, protsesse või muid varalisi õigusi või viidata nendele. Teile ei anta õigust ega litsentsi ühelegi MSD või teise isiku kaubamärgile, patendile, ärisaladusele, tehnoloogiale, tootele, protsessile ega muule varalisele õigusele.

Teil ei ole õigust levitada, muuta, edastada, taaskasutada, postitada ega kasutada selle veebisaidi sisu avalikel või kaubanduslikel eesmärkidel (sh teksti, pilte, heli- või videosalvestisi) ilma MSD kirjaliku nõusolekuta. Kõik, mida sellel veebisaidil näete või mida sellelt loete, on kaitstud autoriõigustega, kui pole teisiti märgitud, ja seda ei tohi ilma MSD kirjaliku nõusolekuta kasutada, välja arvatud kasutustingimustes või veebisaidil sisalduvas tekstis või kohaldatavas seaduses toodud juhtudel. MSD ei taga ega kinnita, et sellel veebisaidil kuvatavate materjalide kasutamine teie poolt ei riku selliste kolmandate isikute õigusi, kes ei kuulu MSD-le ega ole MSD-ga seotud.

Kuigi MSD võib aeg-ajalt veebisaidil olevaid arutelusid, vestlusi, postitusi, edastusi, teadetetahvleid jms jälgida või läbi vaadata, ei ole MSD-l kohustust seda teha ja ta ei võta vastutust, mis tuleneb mis tahes sellise veebilehe või utiliidi sisust või mis tahes kolmanda isiku veast, au teotamisest, halvustamisest, laimust, tegematajätmisest, valetamisest, ebasündsusest, pornograafiast, roppusest, ohust või ebatäpsusest, mis sisaldub veebisaidi lehtedel või utiliitides olevas teabes. Teil on keelatud postitada ja edastada mis tahes ebaseaduslikke, ähvardavaid, halvustavaid, au teotavaid, ebasündsaid, skandaalseid, sütitavaid, pornograafilisi ja roppe materjale või mis tahes materjale, mis võivad kujutada endast või soodustada käitumist, mida loetakse kuriteoks, mis võib kaasa tuua tsiviilvastutuse või muul viisil rikkuda mis tahes seadust.

MSD jätab endale õiguse peatada või sulgeda iga konto, mille olete sellel veebisaidil loonud, juhul kui rikute kasutustingimusi.