KASUTUSTINGIMUSED

 

Kasutustingimused

Käesolevat veebisaiti haldab Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn („ettevõte“), mis on Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA, tütarettevõte ja see on mõeldud kasutamiseks ainult Eesti residentidele. Ettevõte ei taga ega kinnita, et käesoleval veebisaidil toodud teave on kohane kasutamiseks ka väljaspool Eestit, vaid veebisaidi kasutaja vastutab ise oma jurisdiktsiooni seadusandluse järgimise eest.

Käesolevat veebisaiti kasutades nõustute, et teile kohalduvad käesoleval lehel välja toodud kasutustingimused („Kasutustingimused“) ja te nõustute neid järgima. Käesolev leht on igal ajal ligipääsetav lingi „Kasutustingimused“ kaudu, mis asub iga selle veebisaidi lehe allservas.

Käesoleval veebisaidil leiduvat teavet ei tohi tõlgendada kui nõuannet või soovitust teie enda või teiste inimeste tervist puudutavate otsuste langetamiseks või tegevuste tegemiseks. Tervist puudutavates küsimustes või enne raviotsuse tegemist peavad patsiendid nõu pidama arsti või mõne muu kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga. Kui te olete arst või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja, siis pidage silmas, et käesoleval veebisaidil toodud teave ei ole mõeldud asendama teie enda meditsiinilist hinnangut, mida on tarvis rakendada käesoleval veebisaidil toodud teabe hindamiseks.

Kuigi ettevõte on teinud mõistlikke pingutusi, et käesoleval veebisaidil toodud teave oleks täpne, terviklik ja ajakohane, siis loobub ettevõte selgesõnaliselt seda garanteerimast ja kinnitamast. Ettevõte välistab ka enda vastutuse kõigi kahjude eest vaatamata nende väidetavale põhjusele või vastutuse teooriale, millel need põhinevad, sealhulgas (kuid mitte ainult) isikukahju või saamata jäänud tulu.

Käesoleval veebisaidil võib ettevõte ja tema tütarettevõtted koguda teie isikuandmeid läbi registreerumisprotsessi või muul viisil. Palun vaadake ettevõtte Interneti privaatsustingimusi, et teada saada, kuidas kaitseme teie isikuandmeid vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679. Teie vastutate oma isikuandmete õigsuse eest, mida ettevõttele selle veebisaidi kaudu annate.

Käesolev veebisait võib anda teile teavet kolmandatelt osapooltelt või läbi linkide teistele veebisaitidele. Sedalaadi teavitused ja lingid on leitavad kogu veebisaidi ulatuses. Ettevõte ei kontrolli kolmandate osapoolte poolt pakutavat teavet ja teiste lingitud veebisaitide sisu ega ole selle eest vastutav.

Kõik käesoleval veebisaidil toodud kaubamärgid, logod, kujundused, reklaamlaused ja tootekujundused, olenemata sellest, kas need kuvatakse suures kirjas, kursiivis, kaubamärgi sümboliga või mitte, kuuluvad ettevõttele või selle tütarettevõtetele või kasutatakse neid litsentsi alusel. Käesolev veebisait võib sisaldada ka ettevõttele ja/või kolmandatele osapooltele kuuluvaid patente, ärisaladuse alla kuuluvat teavet, tehnoloogiaid, tooteid, protsesse või muid varalisi õigusi või viidata nendele. Teile ei anta õigusi ühelegi ettevõtte või kolmanda osapoole kaubamärgile, patendile, ärisaladusele, tehnoloogiale, tootele, protsessile või muule varalisele õigusele.

Teil ei ole õigust levitada, muuta, edastada, taaskasutada, postitada ega kasutada käesoleval veebisaidil toodud materjale avalikel või ärilistel eesmärkidel (sh teksti, pilte, heli- või videosalvestisi) ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta. Kõik käesoleval veebisaidil toodud materjalid on kaitstud autoriõigustega, kui pole teisiti märgitud, ja neid ei tohi ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta kasutada, välja arvatud Kasutustingimustes või veebisaidil toodud juhul. Ettevõte ei taga ega kinnita, et käesoleval veebisaidil toodud materjalide kasutamine ei riku ettevõttega otseselt mitte seotud kolmandate osapoolte õigusi.

Kasutustingimuste rikkumise korral on ettevõttel õigus käesoleval veebisaidil loodud kontod sulgeda või kustutada.

Käesolevatest Kasutustingimustest või teie poolsest käesoleva veebisaidi kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse heas usus pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei suudeta lahendata, kuuluvad kõik vastuolud, nõuded või vaidlused lahendamisele pädevates kohtutes Tallinnas. Kehtib Eesti õigus.

Ettevõte säilitab õiguse vajaduse korral aeg-ajalt muuta Kasutustingimusi ja annab nendest muudatustest käesoleval leheküljel teada (sh nende jõustumise kuupäevast).

Viimati uuendatud 12.11.2018.