KASUTUSTINGIMUSED

 

Kasutustingimused

Viimati muudetud mai 2018

PALUN LUGEGE JA VAADAKE JÄRGNEV KASUTAMISTINGIMUSTE LEPING HOOLIKALT LÄBI ENNE INTERNETILEHEKÜLJE KASUTAMIST. Käesoleva internetilehekülje kasutamisega nõustute siintoodud Kasutamistingimuste lepinguga. Kui Te ei nõustu Kasutamistingimuste lepinguga, palun lahkuge leheküljelt ja jätke siin toodud informatsioon tähelepanuta.

Käesolevat internetilehekülge omab ja haldab Merck Sharp & Dohme OÜ ("MSD"), Eestis asutatud äriühing (registreerimisnumbriga 11019965), mille registreeritud asukohaks on A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316. MSD on Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA, tütarettevõte. Käesolev kodulehekülg on mõeldud kasutamiseks Eesti residentidele. MSD ei kinnita, et käesoleval leheküljel toodud informatsioon on kohane kasutamiseks ka väljaspool Eestit ning rõhutab, et käesoleva lehekülje kasutaja vastutab ise oma jurisdiktsiooni seadusandluse järgimise eest. Käesolevale leheküljele ja selle sisu kasutamisele kohaldub Eesti õigus.

1. Nõustumus. Käesolevat lehekülge kasutades nõustute, et Teile kohalduvad käesolevas lepingus välja toodud Kasutustingimused ning käesoleva internetilehekülje Privaatsustingimused ning kohustute neid järgima. MSD säilitab õiguse tingimusi aeg-ajalt muuta, kui see peaks osutuma kohaseks. MSD avaldab muudetud tingimused oma koduleheküljel. Te peaksite tingimusi aeg-ajalt kontrollima, kuna muudatused jõustuvad avaldamise hetkest. Läbi leheküljel toodud linkide on Teil igal ajal ligipääs Kasutustingimuste lepingu hetkel kohalduvale versioonile.

2. Ulatus. Käesolevas lepingus toodud tingimused kohalduvad ainult käesoleva internetilehekülje kasutamisele. MSD ja temaga seotud ettevõtted haldavad ka teisi internetilehekülgi, millele kohalduvad eraldi tingimused. Need tingimused on toodud vastavatel lehekülgedel.

3. Sisu. Kuigi käesolev lehekülg sisaldab ka informatsiooni, mis on seotud terviseseisundi ja ravimisega, peaksite Te konsulteerima väljaõppinud tervishoiutöötajaga kui Teil esineb mõni ebaharilik terviseseisund, saamaks asjakohast nõu. MSD ei kinnita mingil moel, et käesolev lehekülg on täpne või terviklik. Käesolevaga nõustute, et ligipääs käesolevale leheküljele ja selle sisule ning lehekülje ja selle sisu kasutamine toimub Teie enda riisikol. Teatud osad käesolevast leheküljest võivad olla mõeldud kasutamiseks ainult tervishoiutöötajatele. Kui Te olete tervishoiutöötaja, siis palun pidage silmas, et käesoleval leheküljel toodud informatsioon ei ole mõeldud olema kõikhõlmav või asendama Teie enda meditsiinilist hinnangut. Me soovitame Teil enne hinnangu andmist või raviotsuse tegemist konsulteerida ka teiste professionaalsete allikate ja viidetega.

4. Kasutamine. Kõikidest lehekülgedest käesoleval internetileheküljel võite Te isiklikuks kasutamiseks printida ühe koopia ja alla laadida väljavõtteid. Teil ei ole õigust muuta paber- või digitaalseid koopiaid või ükskõik milliseid materjale, mille Te olete ükskõik millisel viisil välja printinud või alla laadinud. Teil ei ole õigust kasutada ükskõik milliseid illustratsioone, fotosid, video- või audiolõike või ükskõik millist graafikat eraldi tekstist, mille juures see oli toodud. MSD (ja kõigi äramärgitud kaasautorite) õiguslik seisund käesoleval leheküljel toodud materjalide autorina peab alati olema välja toodud. Teil ei ole õigust kasutada ükskõik millist osa käesoleval internetileheküljel toodud materjalidest ärilistel eesmärkidel. Teie õigus kasutada käesolevat lehekülge lõppeb koheselt, kui Te lehekülje mõne osa väljaprintimisel, kopeerimisel või allalaadimisel rikute käesolevaid kasutustingimusi. Sel juhul peate Teie poolt tehtud koopiad kas tagastama või hävitama, vastavalt meie poolt tehtud diskretsiooniotsusele.
Kui Te viitate käesolevale internetileheküljele, on Teil kohustus kindlaks teha, et viis, kuidas Te seda teete, on õiglane, seaduslik ja kooskõlas kohalduvate normatiivsete reeglite ja juhtnööridega. Lisaks ei tohi viitamine kahjustada MSD mainet, ega seda ebaausalt ära kasutada. Teil ei ole õigust teha viidet viisil, mis tekitab mulje MSD poolsest seotusest, heakskiidust või kinnitusest, kui selleks tegelikult alus puudub. Teil ei ole õigust käesolevat lehekülge kuvada ühelgi teisel leheküljel nö raamides (framing) ning Teil on õigus viidata ainult käesoleva lehekülje esilehele. Kui MSD seda nõuab, tuleb kõik käesolevale internetileheküljele viitavad lingid viivitamatult kustutada.

5. Ligipääs teenusele. Ligipääs käesolevale leheküljele on võimaldatud ajutiselt. MSD säilitab kõik õigused käesoleval leheküljel osutavad teenused ilma eelnevalt teatamata eemaldada või neid muuta. MSD ei ole vastutav selle eest, kui käesolev lehekülg on ükskõik millisel põhjusel kättesaamatu ükskõik millise aja või ajaperioodi jooksul.

6. Esindamine. Käesoleva lehekülje kasutajana olete Te vastutav MSD-le Teie poolt antud informatsiooni õigsuse eest. Kui Te edastate MSD-le käesoleva lehekülje sisu kohta informatsiooni, kaasa arvatud tagasisidet või muud informatsiooni nagu küsimused, kommentaarid, soovitused või muu sarnane, ei ole selline informatsioon konfidentsiaalne. Seega MSD ei võta endale mingeid kohustusi sellise informatsiooni suhtes. Seetõttu on MSD-l õigus Teie poolt edastatud informatsioonis toodud ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või töötlemisviise ükskõik millisel eesmärgil vabalt kasutada, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, selliste toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks, mis kasutavad Teie poolt edastatud informatsiooni.

7. Privaatsus. Palun vaadake lehekülje Privaatsustingimusi, et teada saada, kuidas MSD isikuandmeid töötleb.

8. Lingid teistele internetilehekülgedele. Käesolev lehekülg võib sisaldada linke teistele internetilehekülgedele, mis võivad olla nii MSD poolt hallatavad, kui ka mitte. MSD ei võta mingit vastutust lehekülgede sisu eest, millele on käesoleval leheküljel viidatud, kuid mida MSD ei halda. Teistele lehekülgedele kohalduvad nende enda vastavad kasutustingimused.

9. Intellektuaalomand. Kõik käesoleval leheküljel toodud materjalid on kaitstud Merck Sharp & Dohme OÜ-i autoriõigustega või Merck Sharp & Dohme OÜ-ile on antud luba vastavate materjalide kasutamiseks, välja arvatud erijuhtudel, kus see on ka sõnaselgelt märgitud. Välja arvatud kooskõlas paragrahvis 4 toodud tingimustega, on materjalide või materjali osade taasesitamine ükskõik millisel viisil keelatud.

10. Kinnitused. Käesoleval leheküljel esitatud materjali õigsus ei ole tagatud kinnitustega. MSD ja MSD-ga seotud isikud ei anna esitatud materjali õigsuse osas mingeid kinnitusi ning välistavad seaduse alusel lubatud ulatuses mistahes kinnituste andmise seonduvalt keskmise kvaliteedi ning spetsiifiliseks ja tavapäraseks kasutamisviisiks sobivusega. Käesoleva lehekülje kasutamine toimub kasutaja riisikol ja MSD ei võta endale mingit vastutust arvutiviiruste, pahavara, kahjulike andmete või ükskõik millise materjali eest, mis võib nakatada kasutajat käesoleva lehekülje kasutamise käigus ja on tehnoloogiliselt kahjulik.

11. Vastutus. MSD välistab käesolevaga enda vastutuse kõigi nõuete, kadude, nõudmiste või kahjude eest, mis tõusetuvad käesoleva lehekülje või leheküljel toodud informatsiooni, sisu või materjalide kasutamisest või on sellega seotud. Nõuded, kaod, nõudmised või kahjud on välistatud olenemata sellest, kas need olid ettenähtavad, nendest teati või mitte ning kas need nõuded, kaod, nõudmised või kahjud tekkisid hooletusest, lepingu rikkumisest või muul viisil. Kuigi MSD proovib tagada, et käesoleva lehekülje sisu on avaldamise hetkel õige, ei võta MSD endale mingit vastutust ükskõik milliste vigade, väljajätmiste või ebatäpsuste eest internetilehekülje sisus. Käesolevad tingimused ei välista MSD vastutust surma või tervisekahjustuste tekitamise eest, kui see on tekkinud MSD (või tema töötajate, agentide või juhatuse liikmete) poolsest hooletusest. Lisaks ei välista tingimused MSD vastutust väärteabe esitamise eest või muud MSD vastutust, mida ei ole seadusega kooskõlas võimalik välistada.

12. Tagajärjed. MSD säilitab õiguse peatada või lõpetada käesoleva lehekülje kasutamine Teie poolt etteteatamata ükskõik millisel põhjusel ja ükskõik millisel ajal. Kui Teie poolne lepingu rikkumine tekitab kolmandatele isikutele kahju, loetakse, et olete käesolevaga nõustunud MSD vastutusest vabastamise ning kõigi tekkinud kadude, kahjude või kulutuste hüvitamisega. Käesolevast lepingust või Teie poolsest käesoleva lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse heas usus pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei suudeta lahendata, kuuluvad kõik vastuolud, nõuded või vaidlused lahendamisele Eesti kohtutes.