PRIVAATSUS

 

Privaatsustingimused

Viimati muudetud mai 2018.

Merck Sharp & Dohme OÜ (“MSD”) tagab Teie privaatsuse kaitse, järgides isikuandmete kaitse seaduses, isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) ning muudes kohalduvates õigusaktides toodud nõudeid. Käesolevad tingimused kohalduvad isikuandmetele (definitsioon toodud allpool), mille MSD võib saada internetis kättesaadavate ressursside ja suhtluse abil, kui isikuandmete juures on ära toodud link käesolevatele tingimustele. Käesolevad tingimused ei kohaldu kolmandate osapoolte internetis kättesaadavatele ressurssidele, millele MSD lehekülg on viidanud, kui MSD ei oma kontrolli vastavate ressursside sisu ega privaatsustingimuste üle.

Merck Sharp & Dohme OÜ on Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA tütarettevõte. MSD poolt Eestis kogutud isikuandmeid võib edasi saata väljapoole Euroopa Majandusühendust („EMÜ“), kaasa arvatud USA-sse, seadusest tulenevatel alustel. Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA on liitunud Privacy Shield raamistikuga, mis reguleerib isikuandmete edastamist EMÜ-st USA-sse. Käesolevad tingimused on kooskõlas Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA Privacy Shield’i privaatsustingimustega.

Väljend „isikuandmed“, nagu seda on kasutatud läbivalt käesolevates tingimustes, tähendab igasuguseid andmeid, mis puudutavad tuvastatud või tuvastatavaid füüsilisi isikuid.

Andmed, mida me Teilt kogume on järgmised: MSD võib koguda isikuandmeid ja muid andmeid, mida Te võite sisestada blankettidesse või andmeväljadesse meie kodulehel või muul viisil internetis. Vastav informatsioon võib sisaldada muuhulgas järgnevaid andmeid: kontaktandmed (nagu Teie nimi, postiaadress, e-maili aadress, telefoninumber, kasutajanime ja salasõna), sünnikuupäev, töökohaga seotud andmed, kogemused, tegevused, oskused, eelistused ja huvid. MSD võib Teie kohta koguda ka tervisealaseid andmeid , mille olete esitanud vastates meie küsimustele ja uuringutele või kasutades meie poolt pakutavaid internetis kättesaadavaid ja allalaaditavaid tervisevaldkonnaga seotud tööriistu.

Eesmärgiga tõsta meie poolt pakutavate teenuste kvaliteeti ja kooskõlas käesolevates tingimustes välja toodud eesmärkide ja standarditega ning muude kohalduvate privaatsusteadetega, mis on Teile esitatud, võib MSD koguda ja kasutada mõnel juhul ka isikuandmeid, mille isikud on MSD-le andnud erinevate teenuste ja kanalite kaudu, nagu telefoni teel, uuringute, internetilehekülgede ja teiste internetis kättesaadavate ressursside ja suhtluse abil.

Andmed, mille oleme saanud avalikest allikatest või kolmandatelt osapooltelt: MSD võib koguda isikuandmeid ennast meie kodulehel registreerinud Eesti tervishoiutöötajate kohta avalikest allikatest või kolmandatelt isikutelt , et teha kindlaks nende professionaalne taust ja identiteet. Mõnedel juhtudel võime täiendada oma olemasolevaid kasutajate andmebaase kolmandatelt isikutelt saadud andmetega. Osa nendest andmetest võivad sisaldada isikuandmeid, nagu informatsioon postiaadressi muutuse kohta.

Andmed, mille oleme kogunud Teie arvutist või muust elektroonilisest seadmest: Me kogume andmeid Teie arvuti või muu elektroonilise seadme kohta kui külastate meie kodulehte ja kasutate meie internetis kättesaadavaid ressursse. Vastav informatsioon võib sisaldada Teie IP-aadressi, domeeninime, brauseritüüpi, külastuse kuupäeva ja kellaaega ja informatsiooni, mis on kogutud külastamise jälgimiseks kasutatava tehnoloogia abil, nagu küpsised ja single-pixel tags. Kui Te kasutate meie lehekülje ja internetis kättesaadavate ressursside külastamiseks mobiilset seadet, võime koguda andmeid ka Teie seadme kohta, nagu seadme ID ja tüüp, lisaks ka kasutamisinformatsiooni Teie seadme kohta ja informatsiooni meie kodulehe ja teiste mobiilsete ressursside kasutamise kohta Teie poolt.

Mõned meie kodulehed ja muud internetis kättesaadavad ressursid kasutavad külastamise jälgimiseks kasutatavat tehnoloogiat, võimaldamaks lisafunktsionaalsust, mis aitab Teil vastavaid vahendeid efektiivsemalt kasutada. MSD kasutab külastamise jälgimiseks kasutatavat tehnoloogiat viisil, mis ei võimalda Teie isiku tuvastamist – nt viisil, mis salvestab täpselt lehekülje kasutajate arvu või internetis kättesaadavatele ressurssidele viitavate lehekülgede või reklaamide hulga või viisil, mis võimaldab leheküljel mäletada, kas Te olete määratlenud ennast kui tervishoiutöötaja või teatud riigi resident. MSD võib e-maili teel suhtlemiseks kasutada teisi asutusi. MSD ei oma kontrolli nende asutuste poolt kasutatavate külastamise jälgimiseks kasutatava tehnoloogia üle.

Mõnedel juhtudel võib MSD kasutada külastamise jälgimiseks kasutatavat tehnoloogiat viisil, mis võimaldab Teie isiku tuvastamist, kuid ainult peale seda, kui Te olete sisestanud meie internetileheküljel isikuandmeid blanketti või andmevälja või kui me oleme registreerinud Teid internetis kättesaadavate ressursside kasutajaks ja andnud Teile kasutajanime ja salasõna internetivälises suhtluses Teiega kinnitatud andmete põhjal. Me võime kasutada külastamise jälgimiseks kasutatavat tehnoloogiat, et mäletada Teie isiklikke eelistusi ja valikuid, nagu isikuandmeid, mille olete sisestanud andmeväljadesse meie kodulehel, vastuseid, mille olete esitanud meie uuringutes, meie lehekülje osasid, mida külastate sageli, või kinnitamaks, kas olete läbi lugenud või klikkinud teatud e-mailidele, mille oleme Teile saatnud, eesmärgil teha meie suhtlus Teiega Teile kasulikumaks ja huvitavamaks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

MSD võib koguda internetis isikuandmeid vajadusel selleks, et võimaldada isikutel registreerida ennast teatud MSD internetis kättesaadavate ressursside ja kommunikatsiooni kasutamiseks ja neid kohandada ning isikupärastada. MSD võib kasutada internetis kogutud isikuandmeid, et pakkuda tooteid, teenuseid ja funktsioone ja muid ressursse, mida isikud on soovinud, nagu näiteks harivat kirjandust ja seonduvat informatsiooni MSD ravimiäri, toodete, e maili programmide, tööriistade, küsimustike ja uuringute kohta. MSD võib analüüsida internetis kogutud isikuandmeid selleks, et tuvastada ja pakkuda lisateenuseid ja kampaaniaid, mille kohta me usume, et need võivad Teid huvitada. MSD hindab mõnede oma internetis kättesaadavate ressursside ja suhtlusviiside kasutamist ainult läbi tuvastamist mittevõimaldavate andmete või andmekogumi abil. MSD võib kasutada isikuandmeid ka selleks, et auditeerida oma internetis kättesaadavaid ressursse volitatud ligipääsu ja turvalisuse osas.

Sotsiaalmeedia: internetis kättesaadavad sotsiaalmeedia ressursid on interaktiivsed tööriistad, mis harilikult võimaldavad Teil teha koostööd teiste isikutega ja neile informatsiooni jagada. Mõned näited sotsiaalmeedia ressursside kohta on sotsiaalvõrgustikud, foorumid, blogid, wikid ja viitamisfunktsioonid, mis võimaldavad jagada lehekülje sisu ja tööriistu sõprade või kolleegidega. MSD võib koguda Teilt isikuandmeid, et võimaldada Teil kasutada internetis kättesaadavaid sotsiaalmeedia ressursse, mida võime Teile aeg-ajalt pakkuda. MSD võib ka võimaldada Teil kasutada neid sotsiaalmeedia ressursse selleks, et avaldada või jagada isikuandmeid teistega. Kui kasutate sotsiaalmeedia ressursse, peaksite hoolikalt kaaluma, millist informatsiooni enda kohta soovite jagada teistega. MSD annab täiendava teavituse ning valikuid selle kohta, kuidas isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja avalikustatakse meie internetileheküljel ja teistes internetis kättesaadavates ressurssides, mis pakuvad sotsiaalmeedia kasutamise võimalust.

Mobiilne kasutus: mõned MSD internetileheküljed ja internetis kättesaadavad ressursid on kujundatud spetsiaalselt mobiilseks kasutamiseks. Mõned MSD lehekülgede mobiilsed versioonid võivad kasutamiseks nõuda vastava lehekülje jaoks loodud kasutajakonto abil sisselogimist. Informatsioon Teie poolt internetilehekülje mobiilse versiooni kasutamise kohta seotakse Teie kasutajakontoga. Mõned meie leheküljed ja internetis kättesaadavad ressursid võimaldavad Teil alla laadida programme, aplikatsioone või muid tööriistu, mida saate kasutada oma mobiiltelefonil või muul mobiilsel seadmel. Mõned nendest tööriistadest võivad salvestada andmeid Teie mobiiltelefonile või muule seadmele. Need tööriistad võivad edastada isikuandmeid MSD-le selleks, et võimaldada Teil saada ligipääs Teie kasutajakontole ja MSD-l jälgida nende tööriistade kasutamist. Mõned nendest tööriistadest võivad Teil võimaldada saata e-kirja teel raporteid või muud informatsiooni. MSD võib MSD-le saadetud isikuandmeid või isikustamata andmeid kasutada nende tööriistade edasiarendamiseks, uut tööriistade väljatöötamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja muul käesolevates tingimustes või muudel MSD poolt edastatud teadetes kirjeldatud viisil.

Kuidas kaitseb MSD laste privaatsust?

Üldjuhul MSD leheküljed ei ole suunatud lastele ja enamik võrguteenustest, mida pakume, on mõeldud 18-aastastele ja vanematele isikutele. Käesolev alajaotis kohaldub ainult MSD lehekülgedele, mis pakuvad valikulisi programme lastele. See ei kohaldu teistele lehekülgedele ja internetis kättesaadavatele ressurssidele.

Ainult lastele

Mõnedel juhtudel pakuvad MSD leheküljed võimalusi alla 13-aastatele lastele. Enamik nendest valikulistest teenustest ei kogu isikuandmeid. Juhul, kui valikuline teenus siiski kogub laste isikuandmeid, nõuame selleks, et laps võiks kasutada vastavat valikulist teenust, vanema nõusolekut. Vanema nõusoleku saamise taotlustes on selgitatud kuidas me kogume, kasutame ja avalikustame laste isikuandmeid ning need sisaldavad võimalust vanematel takistada oma lapsi puudutavate andmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist. MSD kogub laste isikuandmeid ainult hädavajalikus osas ja kasutab laste isikuandmeid ainult soovitud teenuste osutamiseks. Vanemliku nõusoleku puudumisel me ei kasuta ega avalda ühegi lapse isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei tööta MSD nimel. Kui vanem ükskõik millisel ajal võtab tagasi meile antud nõusoleku kasutada või avaldada oma lapse kohta kogutud isikuandmeid, teeme mõistlikke pingutusi, et viivitamatult eemaldada vastavad andmed oma andmebaasist. Me ei nõua alla 13-aastastelt lastelt rohkem isikuandmeid, kui on hädavajalik nende osalemiseks internetis kättesaadavas teenuses. Kui laps, kelle kohta me teame, et ta on alla 13, peaks meile isikuandmeid edastama, kasutame saadud andmeid ainult lapsega otsekontakti tekitamiseks, informeerimaks teda asjaolust, et enne temalt andmete saamist peab meil olema vanemlik nõusolek.

Isikuandmete edastamine

Võttes arvesse seadusest tulenevaid kitsendusi, võivad Teid puudutavad isikuandmed olla ülemaailmselt kättesaadavad MSD-le, kaasa arvatud MSD-ga seotud ühingutele, allasutustele ja kontsernidele ning isikutele ja organisatsioonidele, mis kasutavad Teie isikuandmeid ainult MSD või Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA poolt määratud eesmärgil ja ulatuses . Isikuandmete kasutamine ja avalikustamine MSD nimel tegutsevate väliste isikute ja organisatsioonide poolt on hõlmatud isikuandmete kohast kaitset nõudvate lepingutega. Ainult Teid puudutavaid isikuandmeid võib MSD ja MSD nimel tegutsevad isikud ja organisatsioonid kasutada ja avalikustada viisil, mis on kooskõlas käesolevate tingimustega, teiste kohalduvate privaatsusalaste reeglitega ning juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud või nõutav, kohalduva seadusandlusega. MSD säilitab õiguse avaldada Teie isikuandmeid aruandluses riigivõimu asutustele ning muul juhul, kui see on kohalduva õiguse alusel sõnaselgelt ette nähtud.

Teie isikuandmete turvalisus

MSD teeb mõistlikke samme kaitsmaks isikuandmeid nende edastamisel Teie arvutist meie internetis kättesaadavatesse ressurssidesse ja serveritesse ja kaitsmaks enda valduses olevaid isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest. Meie internetis kättesaadavate ressursside salasõnade koopiate ning muude sarnaste juurdepääsukoodide säilitamine on Teie enda vastutada.

Andmesubjekti õigused

Kui Te soovite saada Teie kohta käivatele isikuandmetele ligipääsu ja teha kindlaks, et Teie kohta käivad isikuandmed on täpsed, terviklikud ja asjakohased, või kui Te soovite taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, ülekandmist või nende töötlemise piiramist,võite meiega ühendust võtta allpooltoodud aadressil. Samuti vastame muudele küsimustele käesolevate tingimuste või MSD andmete kasutamise praktika kohta, Palun lisage oma kirjale internetilehekülje või muu internetis kättesaadava ressursi nimi, mida kasutasite või millel edastasite oma isikuandmeid, lisaks ka Teie poolt edastatud andmete liik. Me teeme mõistlikke pingutusi, et vastata viivitamatult taotlustele, küsimustele või muredele, mis peaksid Teil olema tekkinud seoses ligipääsuga meie poolt Teie kohta kogutud isikuandmetele, või meie poolse isikuandmete kasutamisega. Me võime Teiega ühendust võtta, et saada täpsemat informatsiooni ning võime jagada Teie järelpärimist teiste isikutega MSD-s ning MSD jaoks töötavate isikutega, kes on vastutavad selle valdkonna toimimise eest, mille kohta järelpärimise tegite. Välja arvatud juhtudel, kus see on seaduse alusel nõutud, ei saa MSD tagada vastust küsimustele või kommentaaridele valdkondade kohta, mis ei ole seotud käesolevate tingimustega või MSD privaatsusalase praktikaga. Kui leiate, et MSD on Teie isikuandmeid töödeldes rikkunud kohalduvat seadusandlust, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse.

Kontakt:

Merck Sharp & Dohme OÜ
E-post: msdeesti@merck.com
Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316

Muutused käesolevates tingimustes

MSD võib käesolevaid tingimusi perioodiliselt muuta. MSD säilitab oma õiguse muuta, lisada või eemaldada osi käesolevast privaatsustingimustest vastavalt oma äranägemisele. Kui me peaksime otsustama käesolevaid tingimusi muuta, avaldame muudetud tingimused käesoleval leheküljel või mõnel juhul teavitame Teid muudatustest e-kirja teel.